Sociale Veiligheid

Wie denkt aan kinderen, jongeren en Scouting, denkt direct aan spel, plezier en een uitdagend leven. Niemand associeert deze woorden met grensoverschrijdend gedrag. Scouting IJsselgroep vindt het belangrijk dat haar leden binnen een sociaal veilige omgeving leuke en uitdagende Scoutingactiviteiten kunnen doen, waardoor ze zich persoonlijk kunnen ontwikkelen.

Verklaring omtrent het gedrag (VOG)

Een verplichte Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is één van de maatregelen die Scouting Nederland getroffen heeft om binnen de organisatie een veilige omgeving voor kinderen te bieden.

Pesten

Scouting IJsselgroep heeft een pestprotocol opgezet. Het doel van dit protocol is uiteenzetten wat wij onder pesten verstaan en hoe wij omgaan met pesterijen. Als vereniging heeft de IJsselgroep ook te maken met omgangsvormen tussen leden. Ook pesten kan voorkomen binnen de vereniging. Het gebeurt gelukkig niet vaak maar vanwege de grote impact van pesten voor betrokkenen willen we als scoutinggroep een duidelijke lijn uitzetten om op gelijke manier om te gaan met pesterijen.

Vertrouwenscontactpersoon (VCPer)

Een vertrouwenscontactpersoon is iemand met wie je in vertrouwen over twijfels kan praten en aan wie je vragen kan voorleggen. De vertrouwenscontactpersoon heeft als doel dat de hulpzoeker van grensoverschrijdend gedrag zich ondersteund weet in eventuele vervolgstappen.

Binnen onze vereniging kennen wij twee vertrouwenscontactpersonen, Diana Kroeze en Anne-Marie Ammerlaan. Maak kennis met onze vertrouwenscontactpersonen op deze pagina.

Gedragscode

Scouting IJsselgroep vindt een veilige fysieke en sociale omgeving voor haar jeugdleden en vrijwilligers belangrijk. Een van de hulpmiddelen daarbij is het gebruik van een gedragscode. Hierin staat wat wel en niet gewenst is in de omgang tussen vrijwilligers en jeugdleden.

Roken, drugs en alcohol

Er wordt geen alcohol verstrekt aan leden die jonger zijn dan 18 jaar. Roken bij en door jeugdleden is niet toegestaan. Gebruik van drugs is bij wet verboden en geldt ook voor leden van de groep. Hier geldt een zero-tolerancebeleid. Gebruik van drugs tijdens activiteiten van de groep leidt onherroepelijk tot royering van het lidmaatschap.

Aanstellingsbeleid vrijwilligers

Om te zorgen dat de wensen en verwachtingen van (nieuwe) vrijwilliger(s) matchen met de wensen van onze organisatie voeren wij niet alleen intakegesprekken maar hebben we ook conform Huishoudelijk reglement van Scouting Nederland, afgesproken dat de eerste 3 maanden een soort proefperiode zijn. In die proefperiode zoomen wij onder andere in op de inhoudelijk functie, de gedragscode, het huishoudelijk reglement en allerlei trainingen die onze (nieuwe) vrijwilliger kan volgen om zich zo snel als mogelijk onderdeel te voelen van onze vereniging. Het bestuur maakt hiervoor gebruik van diverse methodieken die door Scouting Nederland zijn ontwikkeld.

Team sociale veiligheid van Scouting Nederland

Als wij te maken krijgen met grensoverschrijdend gedrag dan nemen wij contact op met team sociale veiligheid van Scouting Nederland. Het team Sociale Veiligheid is 24 uur te bereiken (na kantoortijden via een bereikbaarheidsdienst) op 033 496 09 11 of via de e-mail: inveiligehanden@scouting.nlsocialeveiligheid@scouting.nl.